Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Artikel 1 – Definities

1.1          IntraTypical: de onderneming IntraTypical, gevestigd te Zwolle in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Breda in Nederland onder nummer 71819649.

1.2          Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten en producten, geleverd door IntraTypical.

1.3          Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van IntraTypical, welke hier beschreven staan.

1.4          Website: de website van IntraTypical, te weten: http://IntraTypical.com.

1.5          Producten en diensten: (SEO) teksten, tekstbewerkingen, vertalingen (NL-EN / EN-NL), gedichten en (online) schrijfworkshops.

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1          Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang IntraTypical de volledig te schrijven, vertalen en/of te bewerken tekst van Klant nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2          De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de Klant van de offerte van IntraTypical, of door schriftelijke bevestiging door IntraTypical van een door Klant verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

2.3          IntraTypical zal Klant in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4          Tenzij Klant uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt IntraTypical als Klant degene die de opdracht aan IntraTypical heeft verstrekt.

2.5          Indien IntraTypical in redelijkheid twijfelt of de Klant in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is IntraTypical gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

Artikel 3 – Levertermijn en tijdstip van levering

3.1          De overeengekomen leveringstermijn wordt door IntraTypical in acht genomen, tenzij IntraTypical in een aantoonbare overmachtssituatie is geraakt. IntraTypical is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de Klant daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2          De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door IntraTypical per e-mail of gewone post.

3.3          In verband met de uitvoering door IntraTypical van de verstrekte opdracht is de Klant gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door IntraTypical mogelijk te maken.

Artikel 4 – Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1          Indien Klant na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van IntraTypical, dan behoudt IntraTypical zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2          Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door IntraTypical van kracht.

4.3          Indien een verstrekte opdracht door Klant (tussentijds) wordt ingetrokken, is Klant gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij IntraTypical aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van IntraTypical en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. IntraTypical zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan Klant.

Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1          IntraTypical verplicht zich naar Klant zorg te dragen voor deskundige uitvoering van schrijf-, redactie- en vertaalopdrachten naar IntraTypical’s beste weten en kunnen.

5.2          IntraTypical heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

5.3          In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door IntraTypical van de verstrekte opdracht is de Klant gehouden om noodzakelijke informatie over de te schrijven, vertalen of bewerken tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4          IntraTypical zal alle door Klant beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. IntraTypical zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. IntraTypical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

5.5          IntraTypical behoudt zich te allen tijde het recht voor om, al dan niet met opgaaf van reden, opdrachten te weigeren.

Artikel 6 – Honorarium, betaling en incassokosten

6.1          Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de geschreven, bewerkte of vertaalde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door IntraTypical met Klant een afwijkend tarief wordt overeengekomen.

6.2          IntraTypical hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te schrijven, bewerken of vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

6.3          Tarieven worden vermeld exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4          Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van IntraTypical, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de Klant onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd en een boete ter hoogte van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 50).

Artikel 7 – Geschillen

7.1          Een klacht over geleverde diensten en/of producten dient door Klant zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan IntraTypical kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2          Indien Klant na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden klachten uitsluitend in behandeling genomen indien IntraTypical alsnog hierin toestemt.

7.3          Indien IntraTypical de klacht ten dele of geheel gegrond act, zal IntraTypical alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1          IntraTypical kan door de Klant uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan IntraTypical toerekenbare tekortkoming. IntraTypical is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst. Voor vertaling of bewerking van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft IntraTypical zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2          De aansprakelijkheid van IntraTypical is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief btw van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 1.000.

8.3          Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door IntraTypical geschreven, bewerkte en/of vertaalde teksten ligt bij de Klant. Klant wordt geacht wezenlijke items in een door IntraTypical opgeleverde tekst, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat IntraTypical naar beste weten en kunnen bewerkingen en vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4          IntraTypical is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door Klant ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. IntraTypical is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5          De Klant vrijwaart IntraTypical tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1          IntraTypical is, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de Klant, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2          Indien IntraTypical door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft IntraTypical zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

Artikel 10 – Auteursrechten

10.1        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt IntraTypical het auteursrecht op de door IntraTypical vervaardigde teksten.

10.2        Klant heeft niet het alleenrecht op de door IntraTypical aangeleverde geschreven, bewerkte of vertaalde teksten. Door een opdracht te verstrekken aan IntraTypical stemt Klant ermee in dat IntraTypical de teksten (of delen daarvan) vervaardigd bij uitvoering van deze opdracht mag gebruiken voor promotiedoeleinden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1        Op de rechtsbetrekkingen tussen de Klant en IntraTypical is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een Klant IntraTypical juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

Artikel 12 – Privacy en de AVG

12.1        IntraTypical verzamelt geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming. De Website maakt geen gebruik van cookies.

12.2        IntraTypical gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en andere aangeleverde informatie; zulke informatie zal alleen worden gebruikt om de Klant een goed product en/of dienst te kunnen leveren (en daaromtrent eventueel te communiceren), en zal in geen geval worden verstrekt aan derden, tenzij noodzakelijk voor het leveren van een goed product en/of dienst, en/of in geval het niet doorgeven van de informatie (mogelijk) leidt tot (levens)bedreigende situaties.

12.3        Persoonsgegevens die IntraTypical verzamelt om diensten en producten te kunnen leveren zijn de volgende:

                i)              Voor- en achternaam
                ii)             Telefoonnummer
                iii)            E-mailadres
                iv)            Geslacht

12.4        In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat het de Klant te allen tijde vrij om IntraTypical te vragen de persoonsgegevens van de Klant te wissen uit het gegevensbestand. Dit kan de Klant doen door telefonisch contact op te nemen, of een e-mail te sturen naar IntraTypical@outlook.com. IntraTypical zal daarop zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen tien (10) werkdagen, de persoonsgegevens van de Klant uit haar gegevensbestand verwijderen.

%d bloggers liken dit: